ARCHIWUM: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

wydarzenia | ogłoszenia

 

 

Akcja "Zbieramy nakrętki" nabiera rozmachu

Akcja "Zbieramy nakrętki" nabiera rozmachu
AM - 3.05.2021
Do stojącego nieopodal GOK-u metalowego serca przeznaczonego na plastikowe nakrętki dołączyło niedawno kolejne, tym razem przy Gminnym Przedszkolu.
 
Obydwa serca zakupiła gmina. Mają wspierać chorą Jowitkę i Alicję. Rodzice dziewczynek robią wszystko, by zgromadzić niezbędne środki potrzebne na kolejne zabiegi i operacje.
 
Obszerne materiały na ten temat zrealizowały TV Wielkopolska oraz portal lm.pl do których obejrzenia serdecznie zapraszam.
 
Zapraszam również do obejrzenia foto z tych wydarzeń.
 
Serce przy przedszkolu | Serce przy GOK-u
 
 

 
Nagrody wręczone
 
Nagrody wręczone
AM - 2.05.2021
Jak pisałem wcześniej, finałem konkursu "Poszukajmy wiosny razem wokół siebie" miało być posadzenie drzewek przez zwycięzców w poszczególnych kategoriach na terenie swoich szkół.
 
Tak też się stało. Drzewka zostały posadzone, a sadzili je: Marcel Rogowski ze Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku, Gabriela Starosta z Przedszkola Gminnego w Kramsku, Wiktoria Dziardziel ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Bąka w Bilczewie oraz Maja Kacprowicz ze Szkoły Podstawowej w Helenowie Drugim.
 
W akcji sadzenia drzewek uczestniczyli: Andrzej Nowak - wójt gminy, Dorota Kubsik - zastępca wójta gminy, Przemysław Domagalski - dyrektor GOK-u, dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych, rodzice zwycięzców oraz Roman Juszczyk - właściciel RJ Ogrody w Kuźnicy.
Fundatorem nagród w konkursie jest Wójt Gminy Kramsk oraz Roman Juszczyk RJ Ogrody.
 

XXIX sesja Rady Gminy Kramsk

XXIX sesja Rady Gminy Kramsk
AM - 2.05.2021
27 kwietnia odbyło się XXIX posiedzenie Rady Gminy Kramsk. Radni po zatwierdzeniu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, wysłuchali informacji wójta o działalności w okresie od 3 marca do 26 kwietnia.
 
 
Po wysłuchaniu informacji, przystąpili do podjęcia kilku ważnych do prawidłowego funkcjonowania gminy, uchwał, między innymi uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2022 –2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji oraz w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zakończył posiedzenie Rady Gminy.

 


 

Sprzątaliśmy brzegi Warty

Sprzątaliśmy brzegi Warty
AM - 29.04.2021

W ubiegłą sobotę sprzątaliśmy brzegi rzeki Warty. Udział w akcji organizowanej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wzięło sołectwo: Ksawerów, Patrzyków oraz Święte. Całość koordynowała Jolanta Nawrocka.

Obecny był wójt Andrzej Nowak, kilkoro radnych i sołtysów oraz miejscowa ludność.

Zbieranie śmieci pozwoliło wielu osobom uświadomić sobie problem zarzucania śmieciami otaczającego nas świata.

Sponsorem dobrej grochówki i pysznego placka był Józef Nawrocki - miejscowy radny.

 

 


 

Otwarcie Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk

Otwarcie Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk
AM - 29.04.2021

23 bm. miało miejsce otwarcie Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk. Uczestniczyły w nim władze naszej gminy z wójtem Andrzejem Nowakiem na czele, Marek Lidźbiński - przewodniczący rady gminy, ks. Sławomir Kasprzak - proboszcz parafii w Kramsku, Andżelika Łoś - dyrektor CUS w gminie Kramsk oraz pracownicy powstałego Centrum.

Po powitaniu przybyłych, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Okolicznościowe słowo wygłosił wójt, który podziękował dyrektorce i pracownikom za wkład włożony w to przedsięwzięcie.

Od 1 kwietnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku funkcjonuje jako Centrum Usług Społecznych.

Gmina Kramsk otrzymała 100% dofinansowanie na realizację projektu „ Centrum Usług Społecznych”.
Całkowita wartość projektu – 3 030 981,40 zł.

Celem projektu jest stworzenie dostępu do usług społecznych odpowiadających na bezpośrednie zapotrzebowanie społeczności lokalnej, indywidualnych potrzeb mieszkańców zgodnie
z przeprowadzoną diagnozą. W ramach projektu mieszkańcom gminy Kramsk zaoferowane zostanie różnokierunkowe wsparcie z uwzględnieniem zasady komplementarności, zapewniona zostanie dostępność i adekwatność realizowanej pomocy usługowej dla różnych grup odbiorców przy zastosowaniu szerokiego wachlarza nowych i zmodyfikowanych instrumentów.
W zakres nowych usług społecznych wchodzą:

1. usługi wspierania rodziny,

2. usługi pomocy społecznej / specjalistyczne i opiekuńcze,

3. usługi wspierania dla osób z niepełnosprawnościami/starszych/bezdomnych,

4. reintegracja społeczno – zawodowa.

Centrum usług społecznych zaprojektowane zostało w ustawie w sposób nowoczesny jako instytucja jednego okienka, do którego mają dostęp mieszkańcy gminy przy współpracy z PES
i JST. Tworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk jest odpowiedzią na kroczącą zmianę systemową. Potrzeby społeczne w zakresie usług społecznych systematycznie rosną, a z nim powinna rozwijać się infrastruktura wsparcia.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez m.in.:
- poprawę skuteczności udzielania usług społecznych-usługi dostępne będą dla ogółu mieszkańców (świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie z możliwością zwolnienia z opłat wg cennika usług ),
- prowadzenie działań na rzecz integracji i wspierania wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem jej potencjału,
- organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich;
- opracowanie standardów usług społecznych w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.

Na potrzeby CUS przeorganizowane i wyremontowane zostały pomieszczenia budynku GOPS. Zakończył się już proces naboru pracowników. Zatrudnionych zostało 7 osób (w sumie w CUS pracować będzie 15-16 osób). Trwa jeszcze proces organizacyjny i zgodnie z planem, kramski CUS ma zacząć świadczyć usługi od lipca tego roku.

Centra Usług Społecznych to rządowy projekt, który zdecydowały się realizować najpierw 30, a teraz w sumie 42 samorządy w całym kraju. Kramsk jest jednym z tych, które będą przecierać szlaki pilotażowego programu.

 


 

Rozstrzygnięcie konkursu przyrodniczego

Rozstrzygnięcie konkursu przyrodniczego
AM - 22.04.2021
Z ogromną radością  informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs przyrodniczy pt. "Poszukajmy razem wiosny dookoła siebie", który został ogłoszony 18 marca 2021 roku.
 

 

 

 

Wielkanocne życzenia Wójta Gminy
AM - 31.03.2021

 

 


 

XIII Kramskie Wybijanie Żuru

XIII Kramskie Wybijanie Żuru
AM - 25.03.2021
Tradycyjnie przed świętami wielkanocnymi w Kramsku organizowane jest „wybijanie żuru“. To impreza nawiązująca do lokalnej tradycji, która była symbolicznym pożegnaniem się z żurem, spożywanym przez cały Wielki Post. Zwyczaj polegał na tym, że grupa młodych mężczyzn zamalowywała żurem okna domów, w których mieszkały panny.
 
W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, impreza otwarta się nie odbyła. Zrealizowany zaś film temu tematowi poświęcony ma przybliżać tradycję i obrzędy wielkanocne naszego regionu.
 
Więcej na stronie www.gokramsk.pl

 

 
 
 

 

XXVIII sesja Rady Gminy Kramsk
AM - 9.03.2021
Nieco inaczej niż zwykle przebiegła ostatnia sesja, która odbyła się 3 marca w auli szkoły podstawowej w Kramsku. Pod nieobecność Marka Lidźbińskiego poprowadziła ją Halina Rogowska, która po powitaniu zacnych gości, pracowników urzędu gminy oraz radnych, przeszła do realizacji proponowanego porządku obrad.

Zagadnienia dotyczące szans i zagrożeń w zakresie gospodarowania wodą na obszarze gminy
Kramsk referowali:

- Jolanta Nawrocka, członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych,
- Paweł Markowski, członek Zarządu ZE PAK Konin,
- dr Bogumił Nowak, dyrektor RZGW w Poznaniu,
- Jan Bartczak, dyrektor Zarządu Zlewni w Kole, oraz
- Jakub Makarewicz, dyrektor generalny Geofabryka Sp. z o.o.
 
Zainteresowanych tą tematyką odsyłam do wysłuchania i obejrzenia tej części sesji, do materiału filmowego.
 
Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie informacji wójta o działalności w okresie od 10 lutego 2021 roku do 2 marca 2021 roku.
 

 

Radni podjęli jeszcze kilka ważnych do prawidłowego funkcjonowania gminy uchwał, między innymi uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2021 oraz uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

W wolnych wnioskach rozgorzała gorąca dyskusja wokół treści ulotki informacyjnej, która rozpropagowana została na terenie naszej gminy. Gorąco zachęcam do zapoznania się również z tym materiałem.

- Mamy zintensyfikowany napływ mieszkańców do Woli Podłężnej i Rudzicy, gdzie nadrabiamy braki w zakresie infrastruktury, ale trudno zapomnieć o wszystkich pozostałych mieszkańcach gminy - mówi wójt. - Zarzucamy wójtowi niegospodarność. To co zaobserwowaliśmy, te cyfry pokazują, że pieniądze uciekają w różne, dziwne miejsca, nie tam gdzie powinni iść – mówią inicjatorzy referendum.

W oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcia może warto wyciszyć emocje, a na powstałe i narosłe problemy spojrzeć gospodarskim okiem rady gminy,  która stara się widzieć potrzeby wszystkich mieszkańców i dysponować budżetem w sposób racjonalny.

- Nigdy nie jest to arbitralna decyzja wójta. Tego typu działalność podlega społecznej kontroli. Być może nie zawsze wszyscy znają nasze motywy, zasadność, podłoże realizowania niektórych inwestycji. Zawsze byłem nastawiony, żeby działać racjonalnie i gospodarnie - podkreśla wójt Nowak.

Przypomnijmy w tym miejscu trochę faktów z historii naszej gminy.

 

 

 

 

AM - 8.03.2021


Budżet uchwalony

Budżet uchwalony
AM - 12.02.2021
10 lutego odbyła się sesja budżetowa. Uczestniczyło w niej 14 radnych, 3 sołtysów, wójt oraz sekretarz gminy.
Po wysłuchaniu informacji wójta o działalności w okresie od 29 grudnia 2020 roku do 9 lutego 2021 roku, radni przystąpili do dalszej pracy zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad.
 
 
 
Po odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez wójta,  odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz odczytano opinię komisji stałych Rady przez jej przewodniczących.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, dwóch było przeciw uchwale.
 
Ostateczne kwoty to 58547860 PLN po stronie dochodów i 57847860  PLN po stronie wydatków.
Jedną z ważniejszych uchwał, którą podjęto jeszcze podczas tegoż posiedzenia, była uchwała  w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk oraz uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk.
 

Tegoroczny finał
AM - 27.01.2021

W tegorocznym 29 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszej gmin w zbiórce ulicznej uczestniczyło 15 wolontariuszy. Tym razem to właśnie dzięki Nim i oczywiście hojności mieszkańców gminy  udało  się zebrać 3824,13 zł i 8,20 €. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i kwestującym.

 

 

Samorządowe kolędowanie
AM - 27.01.2021
Utwór "Wśród nocnej ciszy "w wykonaniu naszych samorządowców podczas XIV Samorządowego Kolędowania w Sompolnie. Śpiewali z nami: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn, Sompolno i Babiak.