„EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH – NOWE MIEJSCA PRZEDSZKOLNE W GMINIE KRAMSK”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
REALIZOWANY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

Informacja o projekcie

Projekt "Edukacja dla najmłodszych - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk" dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (w skrócie WRPO 2014 +)
Projekt realizuje Gmina Kramsk
Data rozpoczęcia projektu: 01.11.2016 r.
Data zakończenia: 28.02.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 1 028 913, 60 zł
Kwota dofinansowania: 874 576,56 zł
Oś priorytetowa 8: Edukacja
Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.1: Edukacja przedszkolna
Zakres interwencji:
115. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
Typ projektu:
Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego | Rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych | Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego
 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 2/2007

AM - 28.03. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Aneks nr 1 do Statutu Przedszkola Gminnego w Kramsku

AM - 24.03. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie wyboru nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych i specjalistycznych z dziećmi 3 i 4 letnimi w OP 1, 2, 3, 4 w ramach projektu

AM - 23.03. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Ogłoszenia Wójta Gminy Kramsk: rytmika

AM - 23.03. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Ogłoszenia Wójta Gminy Kramsk: angielski | gimnastyka korekcyjna | logopeda | pedagog | rytmika | rewalidacja | warsztaty

AM - 03.03. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Decyzja o unieważnieniu postępowania Wójta Gminy Kramsk z dnia 01.03.2017 r.

AM - 01.03. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Decyzją Komisji w sprawie postępowania rekrutacyjnego na stanowiska nauczycieli w Przedszkolu prowadzonym w ramach realizacji projektu „Edukacja dla najmłodszych – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk” na stanowiska nauczycieli zostały wybrane następujące osoby.

AM - 24.02. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Szanowni Rodzice.
W dniu 15.02.2017 r. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kramsk dokonała wyboru dzieci zakwalifikowanych do projektu „Edukacja dla najmłodszych- nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk” zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. Więcej

Lista uczestników zakwalifikowanych do Projektu "Edukacja dla najmłodszych - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk"

AM - 16.02. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


AM - 16.02. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Zapytanie ofertowe nr 1
prowadzone w ramach projektu „Edukacja dla najmłodszych – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk” realizowanego w Gminie Kramsk na podstawie umowy podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, nr RPWP.08.01.01-30-0068/16-00.

Formularz ofertowy   do Zapytania ofertowego nr 1

AM - 14.01. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


W dniach od 31.01.2017r. do 03.02.2017 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.
Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola, w tych dniach, można składać w Urzędzie Gminy Kramsk, w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Chopina 12, w godzinach pracy urzędu.
Za powstałe utrudnienia przepraszam.
 

Koordynator Projektu
Jolanta Warzych

AM - 31.01. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Protokół z komisyjnego otwarcia ofert z dnia 20.01.2017 r. które wpłynęły w odpowiedzi na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Edukacja dla najmłodszych - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk" Zad. Organizacja nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

AM - 23.01. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Konkurs „Nadaj nazwę oddziałowi przedszkolnemu, zgarnij nagrody”. Czytaj więcej

Regulamin konkursu

AM - 20.01. 2017. Źródło - Jolanta Warzych


Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego | nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

AM - 12.01. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


Szanowni Rodzice.
Formularze zgłoszeniowe do projektu można otrzymać również w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Kramsku w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
Wypełnione formularze można składać u p. Anny Kasprzak w pokoju 12 w Urzędzie Gminy w Kramsku w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
Informacji na temat rekrutacji oraz funkcjonowania przedszkola udziela także p. Anna Kasprzak, pokój 12 lub telefonicznie 63 247 00 04 wew. 237.

AM - 11.01. 2017. Źródło - Anna Kasprzak


W dniach 12.01.2017 r. i 13.01.2017 r. Biuro Projektu "Edukacja dla najmłodszych - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk", mieszczące się w Budynku Gimnazjum w Kramsku będzie nieczynne.
Karty zgłoszenia do Projektu, w wyżej wymienionych dniach można składać w Urzędzie Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, w pokoju nr 12.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy


Koordynator Projektu
Jolanta Warzych

AM - 11.01. 2017. Źródło - Jolanta Warzych


Informacja o zapisach do przedszkola współfinansowanego przez UE ze środków europejskich "Edukacja dla najmłodszych - nowe miejsca przedszkolne w gminie Kramsk. Karta zgłoszenia tutaj

Regulamin rekrutacji do projektu - przedszkola "Edukacja dla najmłodszych - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk"

AM - 30.12. 2016. Źródło - Jolanta Warzych