Tutaj znajdziecie najbardziej potrzebne rodzaje pism urzędowych: wnioski,
oświadczenia, podania, zgłoszenia. Korzystanie z nich ułatwi Wam niewątpliwie
kontakt z urzędem oraz skróci czas niezbędny do załatwienia danej sprawy (interesujących Cię materiałów szukaj w odpowiednim wydziale).

Szukasz czegoś, a tego tutaj nie znalazłeś? Napisz do mnie.
 
Serwis Dziennika Ustaw  |  Dziennik Urzędowy woj. wielkopolskiego
   

 

 
 1. Oświadczenie o stanie majątkowym do celów podatkowych

 2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 4. Zgłoszenie pobytu czasowego

 5. Wymeldowania z pobytu czasowego

 6. Zgłoszenie pobytu stałego

 7. Zgłoszenie powrotu

 8. Zgłoszenie wyjazdu za granicę

 9. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

 10. Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierownika jednostki organizacyjnej gminy

 11. Oświadczenie majątkowe radnego gminy

 12. Uchwała - Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Kramsk na lata 2008 - 2018

 13. Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Kramsk na lata 2008 - 2018 - załącznik do uchwały

 14. Uchwała - Program współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

 15. Plan gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2011 - 2015Plan lokalnego rozwoju gminy Kramsk 2005 - 2013
 16. Strategia rozwoju gminy Kramsk 2005 - 2017

 17. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Kramsk zadaniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania w 2011 roku

 18. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

 19. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla kolejnego ucznia w rodzinie

 20. Kwestionariusz personalny kandydata
 21. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 22. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 23. Deklaracja o wysokości dochodów

 24. Oświadczenie

 25. Nowy dowód - informacja

 26. Zabezpieczenia nowego dowodu osobistego - informacja

 27. Program współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

 28. Program współpracy gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

   

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP

 5. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 6. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

 7. Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania terenu

 8. Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

 1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2015

 

ZASIŁKI RODZINNE

 

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych

 2. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie urlopu wychowawczego

 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego

 4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

 5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

OŚWIATA

 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

 2. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla kolejnego ucznia w rodzinie