ogłoszenia | pracownicy | świadczenia | rejony | projekty | oferty | kontakt
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku działa na podstawie statutu, który został zatwierdzony po wprowadzonych zmianach uchwałą nr XXIV/133/04 Rady Gminy
w Kramsku z dnia 30 czerwca 2004 r.

Ośrodek Pomocy jest organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. / Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm. 
W swej działalności Ośrodek organizuje i wykonuje zadania pomocy społecznej na terenie gminy.
W zakresie postępowania administracyjnego, prowadzonego w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku działa jako organ I instancji.

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydaje dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisemnego upoważnienia wójta gminy.
 
Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwością pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie, która spełnia łącznie dwie podstawowe przesłanki:
1. Kryterium dochodowe do pomocy społecznej
2. Powody – okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy wymienione w ustawie.

Kryterium dochodowe dla osoby ubiegającej się o świadczenie pieniężne z pomocy społecznej określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r., poz. 1058 ze zm.),:
- na osobę samotnie gospodarującą - 634,00 zł
- na osobę w rodzinie - 514,00 zł
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości
288,00 zł

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie art. 7 udziela się w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Powyższe kwoty podlegają waloryzacji zgodnie z ustawą.
 

Te adresy warto zapamiętać: