harmonogram | segregacja | info | deklaracja | GPSZOK
 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest zaspakajanie, zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
 
Działalność Spółki obejmuje w szczególności:

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- demontaż wyrobów zużytych,
- odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
  z gospodarką odpadami,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
  klimatyzacyjnych,
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- roboty związane z budową dróg i autostrad,
- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
  indziej nie sklasyfikowane,
- wykonywanie instalacji elektrycznych,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- tynkowanie,
- zakładanie stolarki budowlanej,
- posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- malowanie i szklenie,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

Zasady korzystania z usług świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług określa regulamin usług świadczonych przez Spółkę.
 
Powołana uchwałą nr XVIII/90/99 Rady Gminy w Kramsku z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz
na podstawie przepisów art. 9 i art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,  jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i kapitałem
zakładowym wynoszącym 92.700 złotych (sierpień 2008 r.), zatrudnia dzisiaj 14 osób.
 
Skład Zarządu Spółki stanowią:


Cennik na usługi świadczone przez Spółkę*

1. Worek ze szkłem segregowanym.. ...................4,00 zł
2. Worek z plastikiem segregowanym...................4,00 zł
3. Odpady komunalne nie segregowane 120 l ..... 13,00 zł
4. Wywóz nieczystości płynnych 5m³ .............. . 70,00 zł (teren Kramska)
                                                                        90.00 zł (teren gminy)

*ceny brutto