Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Kramsku - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243), usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Jak korzystać z pomocy tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy w Kramsku?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy w Kramsku zamiar skorzystania z tłumacza.
Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

Przesłać INFORMACJĘ wraz z kontaktem zwrotnym na adres poczty elektronicznej: gmina.kramsk@kramsk.pl lub faksem na nr
63 470311, telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu 63 2470004