regulamin | pracownicy | USC

 

W skład Urzędu wchodzą:

1. Referat do spraw finansowych.
2. Referat do spraw oświatowych.
3. Samodzielne stanowiska pracy:
       -     stanowisko Sekretarza Gminy,
-         stanowisko ds. kadrowych i obsługi Rady Gminy,
-         stanowisko ds. infrastruktury i gospodarki przestrzennej,
-         stanowisko ds. gospodarki komunalnej,
-         stanowisko ds. mienia komunalnego i geodezji,
-         stanowisko ds. działalności gospodarczej i ochrony przeciwpożarowej,
-         stanowisko ds. społeczno-obywatelskich,
-         stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki wodnej,
-         stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
-         stanowisko ds. świadczeń rodzinnych,
-         stanowisko ds. obsługi prawnej,
-         stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
-         stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
-         informatyk gminny,
-         pracownicy obsługi,
-         stanowisko ds. informacji europejskiej,
-         biuro obsługi interesanta.
4. W strukturze Urzędu znajduje się również Urząd Stanu Cywilnego.
5. Pracą referatów kierują:
   - referatem ds. finansowych - Skarbnik Gminy,
   - referatem ds. oświatowych - Zastępca Wójta.
6. Wójt Gminy może wyznaczyć innych pracowników na kierowników referatów.
7. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
8. Podziału Referatów na stanowiska pracy dokonuje wójt w drodze zarządzenia na wniosek 
   skarbnika gminy i zastępcy wójta.