aktualności | archiwum

Gmina Kramsk współpracuje w oparciu o Umowy Partnerskie z niemiecką Gminą Kirchheim oraz francuską Wspólnotą Gmin Gâtine et Choisilles.

Porozumienie o partnerstwie z Gminą Niemiecką została podpisana w dniu 17 września 2002 r. przez Wójta Gminy Kramsk – Józefa Karmowskiego oraz Burmistrza Kirchheim – Wolfganga Lehmanna.
W dokumencie zostały określone dziedziny w ramach których gminy będą rozwijały współpracę: oświata, kultura, sport, rolnictwo, przedsiębiorczość.

Umowa Partnerska ze Wspólnotą Gmin Gâtine et Choisilles została podpisana w dniu 12 czerwca 2009 r. Gminę Kramsk reprezentował Wójt Józef Karmowski natomiast stronę francuską Prezydent Wspólnoty Gmin Gerard Martineu oraz Przewodniczący Komitetu Współpracy Laurent Brault.
W umowie zostały określone następujące dziedziny współpracy pomiędzy partnerami: edukacja, kultura, sport, rolnictwo, wymiana młodzieży, wszelka inicjatywa zmierzająca do integracji obywateli.
Podpisanie tej Umowy Partnerskiej poprzedzone zostało zawarciem Paktu Przyjaźni pomiędzy gminami francuskim wchodzącymi w skład Wspólnoty Gmin oraz gminą Kramsk w maju 2007 r.
W dokumencie tym obie strony zobowiązały się do podejmowania wspólnych działań zmierzających do integracji obywateli obu państw na rzecz lepszego jutra we wspólnej Europie.
Najważniejszymi działaniami prowadzanymi w ramach współpracy są:

1. Coroczne Trójstronne Spotkania Młodzieży trzech krajów: Niemiec, Francji i Polski, które każdego roku organizuje kolejno inny kraj; celem tych spotkań jest integracja młodzieży, nauka języków obcych, poznawanie kultur swoich europejskich przyjaciół, wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

2. Spotkania tematyczne rolników, artystów, działaczy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedsiębiorców, plantatorów, sportowców, myśliwych, których celem jest wymiana doświadczeń, pogłębienie znajomości języka, poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych, nawiązanie nowych przyjaźni, pogłębienie więzi łączących uczestników wymiany, eliminowanie uprzedzeń i realizacja idei „Wspólnej Europy”, poznanie dorobku kulturowego oraz historii danego kraju.

3. Wymiana przedstawicieli samorządów, która ma na celu ustalanie kierunków współpracy zagranicznej, omawianie planów długo i krótkoterminowych dotyczących zapisów zawartych w umowach partnerskich, wymianę doświadczeń związanych z prowadzeniem lokalnej polityki zagranicznej państw europejskich.

4. Cykliczny Międzynarodowy Dzień Kobiet z Niemiec, Holandii, Chorwacji, Francji i Polski, organizowany corocznie w kolejnym państwie; podczas spotkań uznawane są zasługi wszystkich kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne. Jest to okazja, by spojrzeć wstecz na zmagania i dokonania z
przeszłości, a co ważniejsze, by spojrzeć w przyszłość i zwrócić uwagę na niewykorzystany potencjał oraz możliwości, jakie otwierają się przed następnymi pokoleniami kobiet.

Poza korzyściami, których nie udaje się policzyć i umieścić w ramach, współpraca zagraniczna przynosi mieszkańcom gminy Kramsk również materialne korzyści. Fundusze na wymianę zarówno polsko – niemiecką jak i polsko – francuską pozyskiwane są z rożnych źródeł i wzajemnie sobie przez kraje partnerskie przekazywane.

Gdyby chcieć podsumować koszty jakie ponosi się na realizację celów, do realizacji których gmina Kramsk się zobowiązała, ostateczny wynik pozostaje zawsze dodatni. Nie ma dla gminy i jej mieszkańców lepszej promocji jak otwartość na zjednoczoną Europę, zawieranie trwałych przyjaźni z jej obywatelami i wspólne ponadnarodowe budowanie lepszej przyszłości dla nas samych i kolejnych pokoleń.
Anna Kasprzak - informacja europejska